C1 - Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 teoretskih časova i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.


C - Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.
 
  C KATEGORIJA CENA po času Cena ukupno
  Teoretska obuka 1nč (5+2 nč) 500,oo rsd 3.500,oo rsd
  Paraktična obuka 1mč (15 mč) 3.000,oo rsd 45.000,oo rsd
  C Kategorija ispiti   (teorijski i praktični)    
  Teorijski ispit C 5.000,oo rsd
  Praktični ispit C 5.000,oo rsd